תקנון זה בא להבהיר ולהבטיח ללקוחות המרכז את זכויותיהם, חובותיהם וכללי ההתנהגות וחוקי המרכז ההידרותרפי שער-הנגב, לטובת האינטרסים המשותפים של הנהלת המרכז ולקוחותיו. מילוי ההוראות ושמירה על הכללים של המרכז יקלו על ביצוע הפעילות השוטפת יתרמו לאיכות המתקנים, מערכת הטיפולים והשירותים הניתנים בו, ימנעו ליקויים ותאונות מיותרות, ויעזרו לנו להנעים את שהותכם במרכז.

מנויים

קיימים סוגים שונים של מנויים, לתקופות שונות ובעלויות שונות, יש להתעדכן בדלפק הקבלה, אתר האינטרנט או בלוח הפרסומים של המרכז ההידרותרפי.
לחילופין, ניתן לרכוש כרטיס כניסה חד פעמי – מנויים שנתיים זכאים לרכישת כרטיסי אורח במחיר מוזל (לא בשבת).

 • כמות הכרטיסים מוגבלת וכפופה להחלטת ההנהלה.
 • האורחים רשאים להשתמש בבריכות השחיה, הסאונות והג’קוזי בלבד.
 • השימוש בכרטיס אורח בליווי המארח בלבד.
 • הנהלת המרכז רשאית להפסיק מכירת מנויים עקב תפוסה מלאה.
 • מחירי המינויים והעלויות ישתנו מפעם לפעם עפ”י שיקול דעת ההנהלה.

טיפולים

נוהל הרשמה לטיפולים במרכז ההידרותרפי יקבעו בנפרד. מטופלים שירצו להירשם כמנויים, יזכו להנחה בהתאם לפרסומים שתוציא הנהלת המרכז.

 • מחירון הטיפולים יעודכן ויפורסם מפעם לפעם.

נהלים כלליים

 1. הכניסה לשטח המרכז ההידרותרפי ע”י העברת תג קרבה במערכת בקרת הכניסה בלבד!
 2. התג יונפק ע”י הנהלת המרכז ההידרותרפי בהתאם לסוג הפעילות של הלקוח (טיפולים , מנוי , כרטיס אורח וכו’).
 3. התג הינו אישי, ואינו ניתן להעברה (העברתו לאחר תביא לביטולו).
 4. בעל התג, חייב להישמע להוראות ולתקנונים המופצים ע”י הנהלת המרכז ההידרותרפי, ולהוראות בע”פ של צוות המרכז.
 5. במקרה של אובדן או גניבת תג מנוי, יונפק תג חדש בתנאים הבאים: המנוי ישלם סכום שיקבע ע”י ההנהלה תמורת הנפקת תג חדש. בשום מקרה לא תותר כניסה לשטח המרכז ללא כרטיס מנוי או קבלה זמנית – בתוקף!
 6. כל תאי האחסון יצוידו במפתח הנשלף בהכנסת מטבע של 10 שקלים, בסיום השימוש יש להחזיר את המפתח למנעול ולקחת את המטבע.
 7. השימוש בלוקרים הינו למנויים ומטופלים בלבד. השימוש בהם רק בזמן השהייה במרכז. בסוף כל יום ירוקנו התאים שנמצאו עם ציוד בתוכו.
 8. ההנהלה אינה אחראית על חפצים שהושארו בתחומי המתקן, כולל חפצים שהושארו בלוקרים.
 9. בשעות מסוימות תיסגר הבריכה הטיפולית בפני קהל המנויים. זמני פתיחה וסגירה של המרכז ההידרותרפי על מתקניו יפורסמו על גבי לוח מודעות, בדלפק הקבלה, באתרי האינטרנט ובדף הפייסבוק שלנו.
 10. ההנהלה אינה אחראית על חפצים שהושארו בתחומי המתקן, כולל חפצים שהושארו בלוקרים.
 11. ילד עד גיל 16(כולל) חייב בליווי מבוגר.
 12. הורים ו/או מלווים, אחראים להתנהגות או מעשי ילדיהם ו/או הנלווים, בכל זמן שהותם של הילדים או הנלווים בשטח המרכז ההידרותרפי. אין להשאיר בבריכה ילדים ללא השגחה. הפרת סדר על ידי הילדים או הנלווים עלולה לגרום הפסקה זמנית או קבועה של חברותם. הנהלת המרכז מפנה את תשומת לב המנויים לסכנות הטמונות בפעילות ספורטיבית בתנאים מסויימים. הנהלת המרכז ההידרותרפי ממליצה לציבור המנויים והמבקרים, כי לפני כל פעילות ספורטיבית, יש לעבור בדיקה רפואית תקופתית ולקבל את חוות דעתו של הרופא לגבי הפעילות הגופנית בתחומי הספורט, בהם מתעתדים המנויים והמבקרים לעסוק. הנהלת המרכז ממליצה לחברים להימנע מפעילות ספורטיבית בטרם עברו את הבדיקות הרפואיות כאמור.
 13. אין להכניס לשטח המרכז ההידרותרפי דברי אוכל (כנ”ל פיצוחים) ואין להכניס משקאות חריפים וכלי זכוכית וחרס או ציידניות.
 14. כניסת בע”ח מכל סוג שהוא לשטח המרכז ההידרותרפי אסורה!
 15. אין להכניס כלי נשק לשטח המרכז ההידרותרפי.
 16. הנהלת המרכז ההידרותרפי רשאית לפי שיקול דעתה ליזום או/ו להפסיק פעילותם של קבוצות.
 17. השימוש במתקנים שבאולם הכושר ובאולם ההתעמלות מותרים אך ורק בהשגחת המדריך האחראי ובהתאם לנהלים במתקנים אלו.
 18. מנויי שיבקש להפסיק פעילות במהלך תקופת המנוי השנתי תחושב תקופת שהותו כאילו היה מנוי חודשי, ללא הנחה. יתרת הסכום יוחזר ללקוח.
 19. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המרכז כולו או חלק ממתקניו בפני המנויים לצורך קיום פעילויות טיפוליות, ימי עיון, תחרויות ספורט ארציות ובינלאומיות וכיו”ב. כמו כן רשאית הנהלת המרכז לסגור כל מתקן לצרכי שיפוצים ותיקונים. ההנהלה תודיע על כך למנויים מראש.
 20. הנהלת המרכז תפרסם מעת לעת הוראות בדבר אופן השימוש במתקנים השונים, ופרסומן של ההוראות על לוחות המודעות או בחוזר למנויים , תהיה חלק מתקנון זה על כל המשתמע מכך.
 21. הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי בכל מועד שהוא לפי ראות עיניה הבלעדית של הנהלת המרכז, אשר תדאג להביא לידיעת המנויים את השינויים שנקבעו.
 22. בידי הנהלת המרכז הזכות לקבל או לדחות לפי שיקול דעתה הבלעדי, קבלת מבקשים להתקבל כמנויים במרכז, או לחלופין להתנות את קבלתו של מועמד בכל התנאים אשר יראו לה והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המרכז. כמו כן רשאית הנהלת המרכז להפסיק באמצע העונה את חברותו של מי שהיה מנוי, בשל בעיות משמעת או בשל כל סיבה אחרת והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המרכז. מנהל המרכז רשאי לאסור כניסתו של מנוי למרכז עד לבירור עם הנהלת המרכז וזאת לתקופה שלא תעלה על 14 יום.

חוגים

 1. מגוון הפעילויות שיפעיל המרכז והיקף פעילותם וכן כל הנוגע לפעילותם יקבע באופן בלעדי ע”י הנהלת המרכז, לרבות גביית תשלומים מיוחדים עבור השתתפות בחוגים מסוימים או פעילויות מסוימות. הנהלת המרכז תודיע על כך מראש למנויים.
 2. פעילות באולמות הסטודיו וחדר כושר יעשו אך ורק בהשגחת המדריך ובהתאם לנהלים במתקנים אלו.
 3. הרשמה לפעילות החוגים מחייבת בחתימה על הצהרת בריאות! (יש לחדש את הצהרת הבריאות מדיי שנה ו/או שינוי מצב רפואי) חוגים יתקיימו בנוכחות של 3 מתאמנים ומעלה.
 4. הודעות על שינויים במערכת החוגים/ביטולי שיעורים יתפרסמו על גבי לוחות המודעות במרכז, באתר האינטרנט ודף הפייסבוק שלנו. אין המרכז חייב להודיע על החלפת מדריכים.
 5. מידע על מערכת החוגים וצוות המדריכים מתעדכן ומתפרסם באתר האינטרנט.
 6. מערכת החוגים משתנה מעת לעת ולפי שיקו דעת בלעדי של ההנהלה.
 7. ניתן לקבל ייעוץ מקצועי ו/או הדרכה בבחירת החוגים ו/או בבניית תכנית אימון מותאמת אישית. פרטים בדלפק הקבלה.

בריכה

מנוי הנכנס לשטח הבריכה יתנהג בהתאם להוראות המתפרסמות ע”י ההנהלה ותקנות משרד הבריאות. שמירה קפדנית על כללי משמעת בבריכה היא הכרחית.

 • יש להישמע להוראות המציל ו/או לצוות המרכז.
 • המרכז יגביל כניסה לבריכות בהתאם לתקנות והנחיות משרד הבריאות.

עיקרי ההוראות התנהגות בבריכות ובמלתחות כדלהלן:

 1. חובה: להישמע להוראות המצילים, מנהל תורן וכן לצוות עובדי המרכז.
 2. הכניסה לשטח הבריכות והמים, תיעשה אך ורק בבגד ים. הכניסה בנעליים או במכנסיים קצרים או אחרים, אסורה בהחלט.
 3. הכניסה לשטח הבריכות רק בנוכחות מציל ובשעות הרחצה הקבועות.
 4. לפני הכניסה לשטח הבריכות יש להתקלח
 5. חשוב! בעלי שער ארוך, חייבים לחבוש כובע ים.
 6. אין להכניס אוכל או שתייה מכל סוג שהוא לשטח הבריכות וכן אסור לעשן בשטח הבריכות.
 7. הכנסת כלי זכוכית וחרס מכל סוג שהוא לשטח הבריכות, אסורה בהחלט.
 8. התזת מים, שימוש באקדחי מים, גלגלי הצלה, סירות, סנפירים, כדורים אסורים בהחלט.
 9. בבריכות יתקיימו באופן מתמיד אימוני שחייה ושעורי שחייה. כמו כן תתקיימנה מדי פעם תחרויות שחיה וקורסים טיפוליים. על קיום פעילויות אלו תודיע הנהלת המרכז למנויים מראש.
 10. הנהלת המרכז רשאית לשנות את שעות הפעילות, אופן הפעילות, ואופן השימוש בבריכות השחייה.
 11. אין להכניס משקאות חריפים מכל סוג לשטח הבריכות וכן אסור לעשן בשטח המרכז.
 12. בסאונה היבשה חובה להשתמש במגבת לישיבה על הדרגשים.
 13. ילדים עד גיל 16 חייבים בנוכחות מבוגר אחראי בשטח הבריכה.
 14. ילדים עד גיל שלוש יוכלו להיכנס למלתחות ללא קשר למינם (זכר /נקבה). מגיל שלוש הכניסה למלתחת נשים וגברים הינה בנפרד!

חדר כושר

 1. הפעילות בחדר הכושר מותנית בקריאה וחתימה על תקנון נפרד, במעמד רכישת המנוי.
 2. ההרשמה לחדר הכושר מחייבת בחתימה על הצהרת בריאות. יש לחדש את הצהרת הבריאות מידיי שנה ו/או שינוי מצב רפואי.
 3. הפעילות בחדר כושר בהנחייתו, הדרכתו ובפיקוחו של מדריך מוסמך בלבד.
 4. לפני השימוש במכשירים חובה לקבל הדרכה.
 5. חובה להישמע להוראות המדריך – הנהלת המרכז לא תהיה אחראית על התנהגות בלתי הולמת של מתאמן ותהיה רשאית לבטל את המנוי.
 6. הפעילות בחדר כושר באופן עצמאי מותרת החל מגיל 16.
 7. יש להקפיד על ביגוד הולם וצנוע, ונעלי ספורט נקיים המתאימים לפעילות.
 8. שימוש בתכשירים מונעי ריח (דאודוראנט), מומלץ בחום.
 9. כיסוי מגבת חובה בזמן ביצוע פעילות על המכשירים.
 10. חובה לנגב את המכשירים האירוביים בסיום השימוש.
 11. אין להכניס אוכל או שתייה לחדר הכושר.
 12. השימוש בטלפון סלולארי בזמן האימון אסור.
 13. בשעות העומס הפעילות במכשירים האירוביים תוגבל ל-30 דקות.

הנהלת המרכז מודה לכם על שיתוף הפעולה, פעילות נעימה.